រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

slider image133
slider image128
slider image129
slider image130
slider image131
slider image132
slider image133
slider image128

រ៉ាក់

សូមស្វាគមន៍

ហ្វេសប៊ុកឆាត

អត្ថបទថ្មីៗ

វីដេអូអប់រំ

អំពី រ៉ាក់

អង្គការរ៉ាក់ធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្តពូជដល់ស្រ្តី យុវវ័យ កម្មកររោងចក្រ និងក្រុមងាយរងគ្រោះនានា ដូចជាស្រ្តីធ្វើការក្នុងសេវាកំសាន្ត បុរសស្រឡាញ់បុរស និងអ្នកប្លែងភេទនិងយេនឌ័រ។ រ៉ាក់ធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងផែនការ ព្រមទាំងសាលារៀន សាកលវិទ្យាល័យ រោងចក្រសហគ្រាស និងជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្ដាខេត្ត ដើម្បីចូលរួមពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈ និងឯកជន និងពង្រឹងការអប់រំរឿងផ្លូវភេទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់យុវវ័យ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរ៉ាក់ សូមចូលគេហទំព័រ www.rhac.org.kh បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក RHAC Social Page និង RHAC Youtube។ ប្រសិនបើមានចំងល់ផ្នែកសុខភាព ឬសេវាគ្លីនិក សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

អាន​បន្ថែម
RHAC logo

ដៃគូរបស់យើង

Logo of pkan
Logo of ippf
Logo of rfsu
Logo of ministry of health
Logo of australian aid
Logo of arrow
Logo of saaf
Logo of levi strauss foundation
Logo of amaze
Logo of japan people
Logo of unfpa
Logo of joicfp
Logo of usaid
Logo of pkan
Logo of ippf